Regulamin - biegi dzieci - Bieg 12 Mostów

1. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 

 1. Termin: 29 czerwca 2019r,.
 2. Dystanse od 100m do 600m.
 3. Trasa biegów: bieżnia stadionu miejskiego.
 4. Miejsce startu i mety: Stadion Miejski, ul. Plac Sportowy 1.
 5. Start od godz. 11.00
 6. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń sędziów.

 

2. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, www.osir.slawno.pl.

e-mail: osir@slawno.pl, tel. 598107565, 603380753

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W biegach dziecięco-młodzieżowych warunkiem dopuszczenia do startu w biegu osób niepełnoletnich jest posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez opiekuna prawnego.
 2. Zgłoszenia przyjmowane będą od godz. 10.00 dnia 29.06.2019r. na Stadionie Miejskim w Sławnie.
 3. Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie 20 zawodników w każdej kategorii wiekowej! Decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Uczestników XVII Biegu 12 Mostów obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
 5. Rejestracja uczestnika XVII Biegu 12 Mostów traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.

4. DYSTANSE

11.00                     - rozpoczęcie biegów dziecięco-młodzieżowych:

- przedszkolaki  2014 i młodsze dziewczynki          -  100m

                              - przedszkolaki  2014 i młodsi chłopcy                     -  100m   

                              - rocznik  2012-2013 dziewczynki                            -  200m

                              - rocznik  2012-2013 chłopcy                                    -  200m   

                              - rocznik 2010-2011  dziewczynki                            -  200m

                              - rocznik 2010-2011  chłopcy                                    -  200m

                              - rocznik 2008-2009  dziewczynki                            -  300m

                              - rocznik 2008-2009  chłopcy                                    -  300m

                              - rocznik 2006-2007  dziewczynki                            -  300m

                              - rocznik 2006-2007  chłopcy                                    -  300m

                              - rocznik 2004-2005 dziewczęta                               -  400m

                              - rocznik 2004-2005 chłopcy                                     -  400m    

12.00                     - wręczenie nagród na Plażowisku.

5. NAGRODY

 1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
 2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 12.00
 3. Pierwszych trzech zawodników otrzyma nagrody rzeczowe.
 4. Pierwszych trzech zawodników otrzyma puchary.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W ramach zawodów organizowanych w dniu 29.06.2019r. odbywać się będą imprezy towarzyszące o rekreacyjnym charakterze.
 2. XVII Bieg 12 Mostów odbędzie się bez względu na pogodę.
 3. Wszyscy uczestnicy XVII Biegu 12 Mostów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 6. Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
 8. Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją.
 9. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 10. Organizator XVII 12 Biegu Mostów uznaje, że zgłaszający (opiekun prawny) zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 11. Zgłaszający (opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb organizacji XVII Biegu 12 Mostów, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora XVII Biegu 12 Mostów.

7. DYREKTOR BIEGU.

Dyrektorem biegu jest Krzysztof Kowalczyk - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.

Kontakt: e-mail: osir@slawno.pl, tel. 603380753