Regulamin Biegu Głównego

1. CEL IMPREZY

 1. Upamiętnienie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 2. Upowszechnienie biegania - najprostszego sposobu podnoszenia sprawności fizycznej.
 3. Promocja miasta Sławno.

2. ORGANIZATORZY

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie.

3. WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Miejski w Sławnie, Komenda Powiatowa Policji w Sławnie.

4. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, www.osir.slawno.pl.

e-mail: osir@slawno.pl, tel. 598107565, 603380753

5. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 1. Bieg Niepodległości odbędzie się 10 listopada 2018r.
 2. Dystans Biegu Niepodległości wynosi:

- dla kobiet           1,5km

- dla mężczyzn     3 km

 1. Trasa biegu: asfaltowe ścieżki rowerowe.
 2. Trasa biegu będzie zabezpieczona przez Policję i zostanie oznaczona.
 3. Miejsce startu i mety: Ścieżka rowerowa, przy bramie wjazdowej na stadion.
 4. Start biegu:

- godz. 11.00 Mężczyźni

- godz. 11.30 Kobiety

 1. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

6. POMIAR CZASU

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu ChampionChip.
 2. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma zwrotny chip, który winien zostać zamocowany do prawej lub lewej nogi na wysokości górnego otworu sznurowadła buta. Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.
 3. Oficjalnym czasem biegu jest czas brutto.
 4. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu na 20 minut mężczyźni i 15 minut kobiety.
 5. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie zobowiązani są do zejścia z trasy biegu (zdjęcia numeru startowego) i dojścia do mety we własnym zakresie.
 6. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie zastosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Bieg Niepodległości rozegrany zostanie w otwartej formule. Do startu dopuszczeni zostaną zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni.
 2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w 2018 r. ukończą 15 lat (rocznik 2003 i starsi). Zawodnicy dokonując rejestracji i biorąc udział w Biegu Niepodległości przedstawiają zaświadczenie lekarskie lub złożą oświadczenie podpisane własnoręcznie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna Dz. U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001).

Uwaga !

Warunkiem dopuszczenia do startu w biegu osób niepełnoletnich jest posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez opiekuna prawnego, wraz z numerem PESEL.

 1. Uczestników Biegu Niepodległości obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
 2. Rejestracja uczestnika Biegu Niepodległości traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
 3. Organizator  zapewnia:
  a)    numer startowy + agrafki,
  b)    ubezpieczenie uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  c)    posiłek po biegu.
 4. Organizator zapewnia pamiątkowy medal dla:

- uczestników Sławieńskich Maratonów na Raty (co najmniej 5 startów w sezonie 2018/2019)  - dla pozostałych uczestników według kolejności na mecie (jeżeli Maratończycy nie wyczerpią puli przygotowanych medali 100 – dla mężczyzn i 50 – dla kobiet).

9. ZGŁOSZENIE

 1. Zgłoszenia uczestników Biegu Niepodległości przyjmowane są przy użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie  www. biegislawno.pl od dnia 20 października 2018r.
 2. Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie 100 mężczyzn i 50 kobiet!

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do godz. 22.00 dnia 07.11.2018r.
 2. Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i chipów możliwy będzie w Biurze Zawodów mieszczącym się w hali sportowej przy ul. Plac Sportowy 1 w Sławnie wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości w dniu 10.11.2018 w godz. 10.00-10.45 !
 3. Podczas weryfikacji zgłoszenia wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników wyrażający zgodę na udział w Biegu Niepodległości na własną odpowiedzialność.
  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do uczestnictwa w biegu jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej - Biegu Niepodległości (na dystansie 3/1,5km) i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji Biegu Niepodległości i wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 4. Nieodebrane numery startowe (zgłoszenia internetowe) zostaną po godz. 10.45 w dniu           10.11. 2018r.  wydane kolejnym zgłaszającym się zawodnikom w Biurze Zawodów.
 5. Biuro Zawodów czynne będzie: 10.11.2018r. w godzinach   10.00-12.00

10. OPŁATA STARTOWA

Organizator Opłata startowa indywidualna:

 • 10 zł

Opłaty przelew elektroniczny przez BLUE MEDIA lub na konto:

Wpłaty dokonywać na konto:

Herkules Sp. z o.o. ; numer konta 57 1240 1428 1111 0010 7096 7741

z dopiskiem: „Opłata startowa – Bieg Niepodległości Sławno 2018”

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

 11. SZATNIE

 1. Szatnie dla uczestników Biegu Niepodległości znajdować się będą w wyznaczonych i oznakowanych pomieszczeniach hali sportowej przy ul. Plac Sportowy 1 w Sławnie, gdzie można również pozostawić rzeczy osobiste w przechowalni.
 2. Zawodnicy oddają do przechowalni rzeczy zapakowane w worki, oznaczone numerem startowym do godziny 10.50.
 3. Wydawanie worków z przechowalni odbywać się będzie, za okazaniem numeru startowego.
 4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę.
 5. Za rzeczy nie oddane do przechowalni organizator nie odpowiada.

12.  KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja Biegu Niepodległości prowadzona będzie w następujących kategoriach:

a)  generalna: kobiet i mężczyzn

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

13. NAGRODY

 1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
 2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 13.30.
 3. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) - otrzymują puchary
 4. 50 zawodniczek, które ukończą bieg otrzyma okolicznościowy medal przygotowany specjalnie na tę okazję (w pierwszej kolejności uczestniczki Sławieńskich Maratonów na Raty, które zaliczyły co najmniej 5 startów w sezonie 2018/2019).
 5. 100 zawodników, którzy ukończą bieg otrzyma okolicznościowy medal przygotowany specjalnie na tę okazję (w pierwszej kolejności uczestnicy Sławieńskich Maratonów na Raty, którzy zaliczyli co najmniej 5 startów w sezonie 2018/2019).

14. NOCLEG I WYŻYWIENIE

 1. Organizator  nie zapewnia noclegu.
 2. Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem

      dyskwalifikacji zawodnika.

 1. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 12.00. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu Niepodległości w terminie dwóch dni. Decyzja Dyrektora Biegu Niepodległości jest ostateczna i nieodwołalna.
 2. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.
 3. Organizator Biegu Niepodległości uznaje, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji Biegu Niepodległości, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych dotyczących imprezy – Bieg Niepodległości.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Biegu Niepodległości.
 6. Dyrektorem biegu jest Krzysztof Kowalczyk - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.

Kontakt: e-mail: osir@slawno.pl, tel. 603380753